Patronat:

Burmistrz Miasta Ząbki
Burmistrz Miasta Ząbki

Towarzystwo Przyjaci Zbek

Współpraca:
Forum Zbki
Ks. Jerzy Popiełuszko

Ludzie » Ks. Jerzy Popiełuszko

  • zdjęcie wykonane w Ząbkach
    zdjęcie wykonane w Ząbkach
  • zdjęcie wykonane w Ząbkach
    zdjęcie wykonane w Ząbkach
  • zdjęcie wykonane w Ząbkach
    zdjęcie wykonane w Ząbkach
Posługa religijna
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

W parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, w okresie od 10 czerwca 1972 r. do 10 października 1975r., kiedy proboszczem tej parafii był ksiądz Tadeusz Karolak, wikariuszem był ks. Jerzy Popiełuszko. Urodził się on 14 września 1947 r. we wsi Okopy w Białostockiem. W 1965 r. ukończył szkołę średnią w Suchowoli. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W dniu 12 grudnia 1971 r. z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszym miejscem jego posługi duszpasterskiej była parafia Świętej Trójcy w Ząbkach. Ostatnią była parafia Stanisawa Kostki na Żoliborzu w Warszawie, gdzie m.in. prowadził duszpasterstwo specjalistyczne dla robotników i służby zdrowia w okresie rozwoju i działalności "Solidarności", podczas stanu wojennego i po jego zawieszeniu. Ks. Jerzy Popiełuszko był obrońca godności ludzkiej, praw człowieka do wolności sumienia i wyznania oraz sprawiedliwości społeczniej. Kierował się pawłowym przesłaniem, że "zło nalezy zwalczać dobrem". W dniu 19 paździenika 1984 r., wracając samochodem z Bydgoszczy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i przez nich zamordowany. 1

W piątą rocznicę jego śmierci, w kosciele Świętej Trójcy wmurowano tablicę pamiątkową, która została ufundowana przez ząbkowskich parafian oraz ząbkowską "Solidarność".

W dniu 27 października 1997 r. przed kościołem parafialnym Świętej Trójcy odsłonięty został pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, autorstwa Czesława Dźwigaja. Poświęcenia pomnika dokonał Jego Eminencja kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Odsłonięcia zaś dokonała matka księdza Jerzego - Marianna popiełuszko wraz z Ryszardem Walczakiem, przewodniczącym Społecznego Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki (komitet swoją działalność rozpoczął w październiku 1994 r. z błogosławieństwem śp. ks. biskupa Władysława Miziołka).

W roku 1992 jedna z ulic, w północno-wschodniej części Ząbek otrzymała imię Ks. Jerzego Popiełuszki 2. W dniu 14 października 2004 r. w miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Orlej odbyła sie uroczytsa Sesja Rady Miejskiej, podczas której nadano księdzu Jerzemu Popiełuszce pośmiertne honorowe obywatelstwo miasta Ząbki. Sesję otworzył i poprowadził przewodniczący Rady, dr Ignacy Jarzyło. W sesji tej uczestniczyli księża proboszczowie trzech parafii ząbkowskich: ks. Władysław Trojanowski, ks. Sylwester Ciesielski oraz ks. Edward Kowara - z najsatrszej, ząbkowskiej parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. Wśród zaproszonych gości m.in. byli: poseł Artur Zawisza, starosta powiatu wołomińskiego Konrad Rytel oraz burmistrzowie sąsiednich gmin, a także dyrektorzy ząbkowskich placówek oświatowych.

Sesja została zorganizowana w dwudziestą rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Rada Miasta Ząbki, burmistrz i zaproszeni goście zatwierdzili uchwałę w sprawie pośmiertnego nadania honorowego obywatelstwa ks. Jerzemu Popiełuszce. W uchwale napisano:
"W uznaniu wybitnych zasług w pracy duszpasterskiej i społecznej, między innymi na terenie miasta Ząbki, pośmiertnie księdzu Jerzemu Popiełuszce" 3.

1 Por. wyciąg z opracowania ks. Grzegorza Kalwarczyka; wyciąg sporządził Jan Suchodolski w 1993 r.
2 Por. ulotka LPR z okazji dwudziestej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
3 "Co słychac?" nr 9 z 1.10.2004 r.